<-Klik hier om het PDF bestand te laden

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hiernavermelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aangezien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De offertes blijven gedurende één maand geldig, te rekenen vanaf de datum van formulering.

Een offerte-aanvraag verricht zonder nadien de bestelling toe te vertrouwen, zal aangerekend worden aan een overeen te komen prijs, bij ontstentenis een forfaitair bedrag van € 38,- voor de kosten van opmaak van deze offerte. Het verzoek zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte  kosten te vergoeden.

Alle uitgevoerde werkzaamheden, studies, adviezen en kosten worden gefactureerd ook indien deze niet gevolgd worden door een vaste bestelling.

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, logos, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek is, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt, noch gereproduceerd worden. Het nadrukken of namaken onder om 't even welke vorm en met even welk procédé wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaken of oneerlijke concurrentie uit.

Alleen het overeengekomen gebruik hiervan kan worden verleend. De voor dit gebruik overeengekomen prijs geldt uitsluitend voor de bij het opgeven van de order geplande bestemming en elke wijziging van deze oorspronkelijke geplande bestemming leidt tot extra honorarium.

Zetwerk, cliché's, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van laatsgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet eisen.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de leverancier niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Onze vrijwaringsplicht strekt zich niet uit op werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers of derden.

Wanneer wij ten gevolg van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Het feit ons zijn reclamebudget geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen geldt als wederzijdse verbintenis gedurende één jaar vanaf de eerste orderopgave. Het contract wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd,  tenzij het 6 maanden van te voren wordt opgezegd; deze opzegtermijn dient zelfs in het geval van aanvaarde mededinging, aan elke contractsverbreking vooraf te gaan. De uit de verbintenissen voortvloeiende winst genomen voor de opzegging van het contract en waarvan de tijdsduur meer dan 6 maanden bedraagt, blijft aan onze firma voorbehouden. Ingeval van annuleren of opschorten van het contract om redenen van overmacht , blijven de door ons voor de uitvoering van het contract gemaakt kosten verschuldigd.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk overmogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering, per aangetekend schrijven.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Indien één factuur niet betaald werd binnen de 30 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd t.b.v. 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het factuurbedrag (met minimum van € 25,-) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, behouden wij ons het recht voor om alle lopende reclameacties en verdere leveringen stop te zetten, zonder aanleiding te geven tot enige schadevergoeding of aansprakelijkheid en dit onder voorbehoud van alle andere rechten.

Alle fiscale taxen met betrekking tot de publiciteitsfacturen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Een factuur die niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven geprotesteerd werd, wordt geacht aanvaard te zijn.

Indien de facturen op aanvraag van de opdrachtgever aan een derde worden uitgeschreven, blijft de opdrachtgever borg voor betaling.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


Toepasbaarheid:
De onderhavige algemene voorwaarden beheren alle betrekkingen tussen de klant en JACQ™  en zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat een document in consignatie wordt gegeven of een prijsofferte wordt goedgekeurd.

Artistiek eigendom:
In haar hoedanigheid van rechthebbende of van gemachtigde van de auteur, bezit JACQ™  de auteursrechten van ieder door haar overgedragen materiaal, tekst of beeld (hierna document genoemd). 

JACQ™ bewaart alle rechten op de documenten die ze overdraagt.

De overdrachten van rechten zijn strikt beperkt tot de door JACQ™  bepaalde voorwaarden (oplage, formaat, tijdsduur, gebied, bestemming, enz.) en zijn enkel na betaling van de gefactureerde rechten toegestaan. Hetzelfde geldt in geval van hergebruik van documenten.

De overdrachten zijn niet exclusief, behalve tegen beding.
De klanten zijn verplicht twee bewijsstukken naar JACQ™  toe te sturen voor ieder gebruik van haar documenten.

De publicatie van de documenten mag nooit worden gedaan zonder de vermelding "JACQ™", zo niet wordt de klant gehouden tot een schadevergoeding gelijk met het bedrag van de reproductie of gebruiksrechten, bij gebrek aan "naamsvermelding" verdwijnt inderdaad elke schijnbare band tussen het beeld en JACQ™, wat een aanzienlijke schade kan veroorzaken.

Materieel eigendom van het document:
JACQ™  bewaart in ieder geval het materieel eigendom van de overgedragen documenten (dia's, foto's…), niettegenstaande de eventuele overdracht van de intellectuele rechten.

Afgifte van documenten op zicht:
In geval van de aanvraag van documenten op zicht worden de dossiers en vervoerskosten gefactureerd. De zending van de documenten op zicht impliceert geen enkele toestemming tot gebruik van de documenten met zich, behalve uitdrukkelijk tegen beding.

De afgifte aan derden van het materiaal van JACQ™  zonder toestemming van JACQ™, is verboden: de klant zelf blijft altijd verantwoordelijk voor de teruggave van de documenten.

De geconsigneerde documenten moeten binnen de contractuele termijn en bij gebrek ervan, binnen twee maanden van hun zending naar JACQ™ met ontvangstbewijs teruggezonden worden door aangetekende zending of door bode.

Na deze termijn, behoudt JACQ™ zich het recht voor 15% op het totaal bestede budget voor elke dag vertraging te factureren als bewaringsrechten. Ieder materiaal wordt als verloren beschouwd als het binnen de zes maanden van de afgifte op zicht of binnen de maand na de aanmaning niet wordt teruggegeven.

Gezien de schattingsmoeilijkheden en de mogelijke moeilijkheden in verband met het bewijs van zijn al dan niet origineel karakter zal ieder verloren of beschadigd document aan de klant worden gefactureerd tegen een forfaitaire vergoeding die contractueel en behalve tegen beding bepaald is op € 1.000,-
De betaling van deze forfaitaire vergoeding veronderstelt geen enkel overdracht van rechten.

De teruggave van een document in goede staat binnen de zes maanden na de betaling van de forfaitaire contractuele vergoeding voor verlies, brengt de teruggave van de helft van deze vergoeding met zich mee.

Aansprakelijkheid:
Alhoewel JACQ™ meestal over de toelating van de creaties beschikt, geeft de eventuele overdracht van de auteursrechten bovendien geen automatisch recht om de creaties  of concepten te vertegenwoordigen. Daar wordt de klant voor gehouden de schriftelijke bevestiging van JACQ™ te bekomen en bij gebrek hiervan, de nodige vergunningen te verkrijgen, zelfs als het voorzien gebruik door de klant aan JACQ™ wordt meegedeeld: deze laatste mededeling is dan enkel bestemd om het bedrag van de auteursrechten te bepalen.

De klant draagt dus alleen de aansprakelijkheid van het gebruik van de documenten van JACQ™ in geval van een of andere klacht en hij waarborgt JACQ™ voor ieder verhaal van derden.

Drukproef of lay-out:
JACQ™  zal een forfaitair bedrag van € 500,- factureren per gebruikt document in geval van realisatie door de klant van een drukproef, project, ontwerp, tekening of concept waar haar documenten in worden gebruikt.

Onrechtmatig gebruik:
Bij elk niet bijgesloten gebruik van documenten van JACQ™ zal een forfaitaire vergoeding aan de klant worden gefactureerd, gelijk met 15% van het totaal bestede mediabudget, zonder nadeel conform de tarieven van JACQ™  verschuldigde auteursrechten voor het betrokken gebruik: zulke vergoeding, overeenstemmend met het SOFAM tarief, is bestemd om de specifieke schade voortvloeiende uit het onrechtmatig karakter van dit gebruik evenals de onderzoeks- en opsporingskosten te dekken.